Ladychef

Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Marjolein Scholder freelance kok gevestigd in Zandvoort ingeschreven bij de KVK, en belastingdienst als ZZP’er stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen voor de tevredenheid van haar opdrachtgevers en gasten.

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtgever:persoon of bedrijf (rechtspersoon) die aan Marjolein Scholder Ladychef freelance kok opdracht verleent tot het uitvoeren van de door Marjolein Scholder Ladychef aangeboden diensten.

1.2 Opdrachten: de bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door Marjolein Scholder Ladychef,die ten uitvoer dienen gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s)

1.3 Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder werkzaamheden als zelfstandig werkend kok,sous-chef en chef-kok alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

1.4 Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.

1.5 Een opdracht kan zowel mondeling als schriftelijk worden vast gesteld.

Artikel 2 Geldigheid van deze algemene voorwaarden.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten,welke worden uitgebracht resp.aangegaan door Marjolein Scholder,Ladychef

2.2 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.5 Het door de opdrachtgever of door de opdrachtgever gemachtigde ondertekenen van de Ladychef uren en kilometerbrief is de opdrachtgever op de hoogte en accord met deze algemene voorwaarden

Artikel 3 Offertes

3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is vastgelegd.

3.2 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen, daarna vervalt de offerte.

3.3 Offertes zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief heffingen en reiskosten tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4 Een opdracht van een catering komt tot stand na schriftelijke of mondelinge bevestiging van beide partijen.

3.5 Offertes zijn op basis van voorcalculatie en nimmer bindend.

3.6 Bij offertes hoger dan €500 zal Marjolein Scholder Ladychef gerechtigd zijn een voorschot van 50% te verlangen.

3.7 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Facturen en betaling

4.1 Facturering geschied bij opdrachten langer dan een 1 week wekelijks

4.2 Betalingen en aanbetalingen dienen binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

4.3 Bij niet tijdige betalingen van de factuur zullen er administratie kosten, rente, incassokosten en het overige niet voorziene kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

4.4 Indien de verzending van een betalingsherinnering noodzakelijk blijkt zal er €7,50 administratie kosten in rekening gebracht worden

4.5 Ingeval van tijdige betaling van een factuur of aanbetaling uitblijft is Marjolein Scholder Ladychef gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

4.6 Indien na het uitblijven van 3 maal een betalingsherinnering is Marjolein Scholder Ladychef gerechtigd om een gerechts deurwaarder aan te stellen.

Artikel 5 Annulering

5.1 Langer als een week voor aanvang van een opdracht is deze kosteloos te annuleren.

5.2 In geval van annulering van de opdracht 6 dagen voor aanvang van de opdracht zal 40% van de Factuursom in rekening gebracht worden

5.3 Eventuele onvoorziene of uitzonderlijke kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Marjolein Scholder Ladychef verplicht zich eraan alle vertrouwelijke gegevens en informatie van de opdrachtgever (zoals recepturen en bedrijfsgegevens) zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

6.2 Opdrachtgever verplicht zich eraan alle vertrouwelijke informatie en gegevens (zoals tarieven, recepturen en specifieke afspraken) van Marjolein Scholder Ladychef zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Marjolein Scholder Ladychef kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en materialen tijdens de diensten.

7.2 Marjolein Scholder Ladychef is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en aansprakelijkheid.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Marjolein Scholder Ladychef is niet gehouden tot (tijdige) nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding aan de opdrachtgever in geval Marjolein Scholder Ladychef als gevolg van overmacht verhinderd word om enige verplichting (tijdig) na te komen.

8.2 In het geval Marjolein Scholder Ladychef als gevolg van een overmacht situatie niet in staat is om (tijdig)aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen zal zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1 De verhouding tussen opdrachtgever en Marjolein Scholder Ladychef wordt beheerst door Nederlands recht

9.2 Eventuele, tussen partijen gerezen geschillen naar aanleiding en/of verband van niet nagekomen (betaal)afspraken worden in eerste instantie voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio van Marjolein Scholder Ladychef, behoudens voor zover dwingrechtelijke regels de bevoegdheid van een kantonrechter bepalen.